“โคก หนอง นา โมเดล” ณ แปลง นายทวี  ทิลาธรรม    และแปลง  นางสมศักดิ์  กาสา  

13 มิ.ย. 2023 10:05:07 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ อบต.บ้านแดง 1,219

 “โคก หนอง นา โมเดล” ณ แปลง นายทวี  ทิลาธรรม    และแปลง  นางสมศักดิ์  กาสา  หมู่ที่ 7   ต.บ้านแดง  อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เชิงเกษตรเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง รักษาความเป็นธรรมชาติไว้ เพื่อส่งเสริมอาชีพและเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP