ประวัติและตราสัญลักษณ์

ปรับปรุงล่าสุด 26 พ.ค. 2023 14:54:46 3,351

ตราสัญลักษณ์

      ตำบลบ้านแดง เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอตระการพืชผล ซึ่งประกอบด้วย 9 หมู่บ้านได้แก่ บ้านแดง, บ้านแดงน้อย, บ้านโนนโพธิ์, บ้านเล้า, บ้านทม, บ้านโนนบก, บ้านนาหนองสิม, บ้านสุขสำราญ, บ้านเล้าน้อย

      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง เป็นหนึ่งใน 23 ตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ เลขที่ 144 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอตระการพืชผลมาทางทิศเหนือระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP