ข้อมูลสภาพทั่วไป

ปรับปรุงล่าสุด 26 พ.ค. 2023 14:55:58 4,225

ลักษณะที่ตั้ง

      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง เป็นหนึ่งใน ๒๓ ตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๔๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ อยู่ห่างจาก ที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล มาทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร

พื้นที่

      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง มีเนื้อที่ทั้งหมด 34 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 21,250 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนี้

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลถ้ำแข้ อำเภอตระการพืชผล
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล

ประชากร

      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง มีจำนวนครัวเรือน 730 ครัวเรือน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 2,820 คน แยกเป็น ชาย 1,401 คน หญิง 1,419 คน และมีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 83 คน/ตารางกิโลเมตร

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม
1 บ้านแดง 131 227 243 470
2 บ้านแดงน้อย 71 153 140 293
3 บ้านโนนโพธิ์ 60 146 128 274
4 บ้านเล้า 76 150 178 328
5 บ้านทม 82 155 157 312
6 บ้านโนนบก 117 247 236 483
7 บ้านนาหนองสิม 87 142 141 283
8 บ้านสุขสำราญ 48 78 90 168
9 บ้านเล้าน้อย 58 103 106 209

ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2559

ลักษณะภูมิอากาศ

      สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป ฤดูร้อนอากาศร้อนจัด ฤดูหนาวอากาศค่อนข้างเย็น มีฝนตกสม่ำเสมอ ไม่แห้งแล้ง ฝนตกเฉลี่ยปีละ 7.1 มิลลิเมตร

การคมนาคม

  • ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จำนวน 7 สายระยะทาง 7.75 กิโลเมตร
  • ถนนลาดยาง (อบต.) จำนวน 2 สาย ระยะทาง 2.60 กิโลเมตร
  • ถนนลาดยาง (อบจ.) จำนวน 2 สาย ระยะทาง 2.90 กิโลเมตร
  • ถนนลาดยาง (กรมทางหลวงชนบท) จำนวน 2 สาย ระยะทาง 4.20 กิโลเมตร
  • ถนนลูกรัง จำนวน 19 สายระยะทาง 22.60 กิโลเมตร

การสื่อสารโทรคมนาคม

  • สถานีโทรคมนาคม จำนวน 1 แห่ง (สถานีโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS)

การไฟฟ้า

  • หมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 9 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 730 ครัวเรือน

การประปา

 • ประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง มีจำนวน 17 แห่ง
  • บ้านแดง หมู่ที่ 1 จำนวน 3 แห่ง
  • บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 2จำนวน 2 แห่ง
  • บ้านโนนโพธิ์ หมูที่ 3 จำนวน 2 แห่ง
  • บ้านเล้า หมู่ที่ 4 จำนวน 1 แห่ง
  • บ้านทม หมู่ที่ 5 จำนวน 2 แห่ง
  • บ้านโนนบก หมู่ที่ 6 จำนวน 2 แห่ง
  • บ้านนาหนองสิม หมู่ที่ 7 จำนวน 2 แห่ง
  • บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 8 จำนวน 2 แห่ง
  • บ้านเล้าน้อย หมู่ที่ 9 จำนวน 1 แห่ง

การศึกษา

 • ตำบลบ้านแดง มีสถานศึกษา/แหล่งที่ให้ความรู้กับเด็กนักเรียน จำนวน 7 แห่ง ดังนี้
  • โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (อนุบาล - ป.6)
  • โรงเรียนบ้านทม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (อนุบาล - ป.6)
  • โรงเรียนบ้านเล้า ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๑ - ป.6)
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแดง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 จำนวน 77 คน
  • ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมะลิวัลย์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 จำนวน 16 คน
  • ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอุดมธัญญาวาส ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 จำนวน 18 คน

สาธารณสุข

 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง มีหน่วยพยาบาลที่ให้บริการประชาชนในเรื่องของการรักษาพยาบาล จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดง ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแดง
  • อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100%
  • เมรุเผาศพ พร้อมศาลาพักญาติ จำนวน 7 แห่ง

องค์กรทางศาสนา

 • ตำบลบ้านแดง วัด จำนวน 6 แห่ง ได้แก่
  • วัดแสงอุทัย สถานที่ตั้ง บ้านแดง หมู่ที่ 1
  • วัดโนนโพธิ์ สถานที่ตั้ง บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 3
  • วัดมะลิวัลย์ สถานที่ตั้ง บ้านเล้า หมู่ที่ 4
  • วัดอุดมธัญญาวาส สถานที่ตั้ง บ้านทม หมู่ที่ 5
  • วัดโนนบก(วัดนอก) สถานที่ตั้ง บ้านโนนบก หมู่ที่ 6
 • ตำบลบ้านแดง ที่พักสงฆ์ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
  • ที่พักสงฆ์วัดป่าแดงน้อย สถานที่ตั้ง บ้านแดงน้อย หมูที่ 2
  • ที่พักสงฆ์สำราญวนาราม สถานที่ตั้ง บ้านโนนบก หมู่ที่ 6
  • ที่พักสงฆ์นาหนองสิม สถานที่ตั้ง บ้านนาหนองสิม หมู่ที่ 7

สภาพทางเศรษฐกิจ

 • ร้านขายของชำ 18 แห่ง
  • ร้านขายอาหาร 4 แห่ง
  • ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์,รถยนต์ 2 แห่ง
  • โรงสีข้าว 5 แห่ง
  • ฟาร์มสุกร 10 แห่ง
  • ฟาร์มไก่ 3 แห่ง
  • ร้านรับซื้อของเก่า 3 แห่ง
  • โรงขนมจีน 1 แห่ง
  • บ้านเช่า 1 หลัง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • สภาพพื้นที่ของตำบลบ้านแดง มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบสูง ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ลำห้วย สระ หนอง และการทำการเกษตรต้องอาศัยปริมาณน้ำฝนตามธรรมชาติเป็นหลัก ถ้าบางปีฝนแล้งก็จะขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภคและน้ำใช้ในการทำการเกษตร มีลำห้วย จำนวน 5 สาย
  • ลำห้วยถ้ำแข้ พื้นที่ หมู่ที่ 1,4,5,9
  • ลำห้วยคุลี พื้นที่ หมู่ที่ 1,6
  • ลำห้วยหัวงัว พื้นที่ หมู่ที่ 1,2,3
  • ลำห้วยคำหนาด พื้นที่ หมู่ที่ 4,9
  • ลำห้วยคันหลาว พื้นที่ หมู่ที่ 8

กลุ่มและองค์กรประชาชนในพื้นที่

  • กลุ่มกองทุนหมุนเวียนบ้านโนนบกหมู่ที่ 6 80,000 บาท
  • กลุ่มเศรษฐกิจพอพียงชุมชนบ้านนาหนองสิม หมู่ที่ 7 50,000 บาท
  • กลุ่มกองทุนหมุนเวียน กลุ่มลวดหนาม หมู่ที่ 7 40,000 บาท
  • กลุ่มกองทุนหมุนเวียน กลุ่มปลูกแก้วมังกร หมู่ที่ 3 70,000 บาท
  • กลุ่มกองทุนหมุนเวียน กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง หมู่ที่ 2 60,000 บาท
  • กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านนาหนองสิม หมู่ที่ 7 50,000 บาท
  • กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 8 100,000 บาท
  • กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านแดงน้อย หมู่ที่ 2 50,000 บาท
  • กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านแดงน้อย หมู่ที่ 2 50,000 บาท
  • กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านทม หมู่ที่ 5 100,000 บาท
  • กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านเล้าน้อย หมู่ที่ 9 100,000 บาท
  • กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านเล้า หมู่ที่ 4 100,000 บาท
  • กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านโนนบก หมู่ที่ 6 100,000 บาท
  • กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 3 100,000 บาท
  • กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน กลุ่มปุ๋ยเพิ่มผลผลิต หมู่ที่ 1 40,000 บาท
  • กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน กลุ่มทอเสื่อกก หมู่ที่ 1 50,000 บาท
  • กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลบ้านแดง 150,000 บาท
Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP