โครงการพัฒนาหมู่บ้านตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรม:ส่งเสริมการเรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน) วันที่ 15 กันยายน 2566

18 ก.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านแดง 462

วันที่ 15 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ได้ดำเนินการจักโครงการพัฒนาหมู่บ้านตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรม:ส่งเสริมการเรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน) โดยนายสิทธิชัย ศรีมาฤทธิ์ ผู้ทรงคุณฒิได้ให้เกี่ยรติมาเป็นประะานพิธีเปิดงาน ณ ที่ทำการกลุ่มเพาะเห็ดตำบลบ้านแดง โดยมี นายสุริยัน บุญพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ประธานสภาและสมาชิค ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ตลอดจน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว เพื่อต่อยอดให็ประชาชนได้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้ประชาชนได้ปฏิบัติจริงและเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP