โครงการพัฒนาศักยภาพและประเมินผลธรรมนูญดีมีสุขตำบลบ้านแดง วันที่ 19 กันยายน 2566

20 ก.ย. 2023 10:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านแดง 697

วันที่ 19 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ได้จัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพและประเมินผลธรรมนูญอยู่ดีมีสุขตำบลบ้านแดง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการปรึกษาหารือร่วมกับ เจ้าคณะตำบลบ้านแดง ผอ.โรงเรียนในเขตตำบลบ้านแดง ผอ.รพ.สต. บ้านแดง กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง เพื่อหาแนวทางดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP