ค้นหาข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านแดง


คำแนะนำ การค้นหาข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง โดยพิมพ์คำค้นที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดรูปแว่นขยาย เพื่อค้นหาข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดงขอเชิญประ...

ประชาสัมพันธ์จากศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย

ประชาสัมพันธ์จากศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากทางศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ได้รับรายงาน...

ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งย...

ช่องทางการแจ้งเบาะแสขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแด...

แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์
 • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนบก หมู่ที่ 6 สายนานายสมร นามบุตร ไป นา นายประเทือง สัมมาวงษ์ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 900 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดงกำหนด เมื่อ 2 มิ.ย. 2023
 • จัดซื้อที่ดิน เมื่อ 31 พ.ค. 2023
 • ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 20 จาก 47 ผลลัพธ์
 • จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตภายในพื้นที่บ้านเล้า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี สถานที่ดำเนินการ บริเวณบ้านนายยุทธการ สีบุดดี ไปทางสี่แยกร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดงกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 27 ก.ย. 2023
 • จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตภายในพื้นที่บ้านเล้าน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี สถานที่ดำเนินการ บริเวณสายทางสี่แยกร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน ไป บ้านนายถาวร สงวนพิมพ์ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดงกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 27 ก.ย. 2023
 • จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) บ้านนาหนองสิม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี บริเวณซุ้มประตูทางเข้าตำบลบ้านแดง ไปทางหมู่บ้านนาหนองสิม รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดงกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 19 ก.ย. 2023
 • จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี บริเวณสายทางจากหมู่บ้านสุขสำราญ ไปทางทิศใต้ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดงกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 19 ก.ย. 2023
 • จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) บ้านโนนบก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี บริเวณสายทางจากบ้านนายเจริญ ทิลาธรรม ไปทางบ้านนายเคน ทีอุทิศ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดงกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 19 ก.ย. 2023
 • ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  จำนวนครัวเรือน
  613
  จำนวนหมู่บ้าน
  9
  พื้นที่ทั้งหมด(ไร่)
  21,250
  ประชากรรวม
  2,817

  การอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านแดง

  ข้อมูล ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านแดง

  กลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์จากกกและผือ หมู่ที่ 2 บ้านแดงน้อย

  สำนักปลัด
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองคลัง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองช่าง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองสวัสดิการสังคม
   ไม่พบผลลัพธ์

  คลังความรู้
  Choose Your Color
  Purchase now $17
  You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
  TOP